PRIVACY

BELEID

1. Identificatiegegevens van de webeigenaar​

De eigenaar van de webpagina www.vdssolarsystems.com (hierna de Website) is VDS Solar Systems B.V. (hierna de Eigenaar), gevestigd aan Schepenlaan 8, 6002EE Weert, Nederland met het e-mailadres info@vdssolarsystems.com.

2. Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website en de inhoud ervan

De Website biedt de Gebruiker toegang tot meerdere informatie, diensten of gegevens op internet van de Eigenaar. De toestand van de Gebruiker wordt toegeschreven door het gebruik van de Website en impliceert de aanvaarding van alle secties van deze Juridische Kennisgeving. Op dezelfde manier stemt de gebruiker van deze website ermee in om wettig gebruik te maken van de website en de inhoud ervan. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om commentaar van de Website te verwijderen dat onwettig is, in strijd is met de goede trouw of de openbare orde, dat de rechten en belangen van derden schaadt, of dat op enigerlei wijze beledigend kan zijn in brede zin. Als een gebruiker of een derde van mening is dat een op de Website of een van de links gepubliceerde opmerking onwettig is of de kenmerken vertoont die in de vorige paragraaf zijn vastgelegd, moet hij/zij de Eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat deze kan worden verwijderd.

3. Gegevensbeschermingsbeleid​

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens (hierna LOPD), worden geïnteresseerde partijen geïnformeerd dat alle gegevens die door de Gebruiker via de Website worden verstrekt, zullen worden opgenomen en verwerkt in de bestanden die eigendom zijn van de Eigenaar en waaraan de door de LOPD bepaalde behandeling zal worden gegeven.

De verkregen gegevens hebben de volgende doeleinden: 1) het mogelijk maken van de door de Gebruiker gevraagde diensten en voldoen aan hun verzoeken om informatie; 2) Gebruiker op de hoogte houden, ook langs elektronische weg, over de producten, diensten en nieuws van Eigenaar; en 3) het abonnement van de Gebruiker op de Blog van de Website toestaan. Met betrekking tot het tweede doel kan de Gebruiker echter op elk moment verzoeken om dit soort communicatie niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@vdssolarsystems.com. De eigenaren van de gegevens hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, te annuleren en zich daartegen te verzetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de eigenaren van de gegevens een schriftelijk verzoek per post sturen, vergezeld van een fotokopie van hun identiteitsbewijs, naar het adres dat door de Eigenaar is opgegeven in het eerste deel van deze juridische kennisgeving; of per e-mail, elektronisch ondertekend, verzonden naar het adres info@vdssolarsystems.com. Gebruikers zullen in ieder geval reageren op de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij de Eigenaar het recht behoudt om elke gebruiker uit te sluiten die valse of foutieve gegevens heeft verstrekt, onverminderd andere juridisch passende acties. Dit gegevensbeschermingsbeleid kan nauwgezet worden gewijzigd, rekening houdend met mogelijke wetswijzigingen die zich kunnen voordoen, evenals met de richtlijnen van de Nederlandse Wet voor Gegevensbescherming.

4. Communicatie door de gebruiker zelf

4.1 VIA HET BLOG

Om zich op de blog te abonneren, hoeft de gebruiker alleen het e-mailadres te delen. Het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres zal worden opgeslagen in een abonnementsbestand, dat alleen toegankelijk is voor de eigenaar van de Website en de beheerders van de Blog, en zal worden behandeld in het derde deel hierboven, met betrekking tot het “GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID”. De Gebruiker die zich op deze manier op de Blog heeft geabonneerd, kan reageren op het nieuws, de artikelen en andere publicaties van de Blog, waarvoor het tweede deel van deze juridische kennisgeving met betrekking tot “VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN” moet worden nageleefd. De geabonneerde gebruiker kan de blogpublicaties automatisch per e-mail ontvangen. De Gebruiker kan echter ook commerciële informatie ontvangen over de diensten die door de Eigenaar of derden worden aangeboden. Het is noodzakelijk om de Gebruiker te waarschuwen dat hij via de Blog geen persoonlijke gegevens met betrekking tot derden mag verstrekken.

4.2 VIA DE NIEUWSBRIEF

Om zich te abonneren op de nieuwsbrief, wordt alleen het e-mailadres door de gebruiker gedeeld. Het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres zal worden opgeslagen in een abonnementsbestand, dat alleen toegankelijk is voor de eigenaar van de Website en de beheerders van de Nieuwsbrief, en zal worden behandeld in het derde deel hierboven, met betrekking tot het “BESCHERMINGSBELEID VAN GEGEVENS”. De Gebruiker die zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief kan commerciële informatie ontvangen over de diensten die worden aangeboden door de Eigenaar of van derden.

5. Disclaimer

In geen geval zal de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van de informatie die via de Website wordt verstrekt. De Eigenaar garandeert evenmin de juistheid en/of waarheidsgetrouwheid van alle of een deel van de informatie op de Website, noch de actualisering ervan, noch dat deze informatie na opname ervan geheel of gedeeltelijk is gewijzigd of aangepast. op de website. Bovendien is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers op de Blog wordt gepubliceerd. Met betrekking tot de werking van de Blog mag de Eigenaar alle correcties, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de informatie op de Blog die hij relevant acht, zonder dat dit recht geeft op enige claim of schadevergoeding, en dit impliceert ook geen erkenning van verantwoordelijkheid. sommige. Evenmin is de Eigenaar aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de beschikbaarheid en technische continuïteit van de werking van de Website en de inhoud ervan. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van de aanwezigheid van malware of andere kwaadaardige elementen in de inhoud die wijzigingen in het computersysteem, programma’s, elektronische documenten of gebruikersbestanden kunnen veroorzaken.

6. Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud van de Website (bijvoorbeeld: afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en vormgeving, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik ervan , enz.) zijn eigendom van de Eigenaar, en geen van de exploitatierechten die door de huidige regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom daarop worden erkend, kan worden opgevat als overgedragen aan de Gebruiker. Kortom, alle rechten in bovengenoemde zaken op de inhoud zijn voorbehouden aan de Eigenaar van de Website. Het kopiëren, wijzigen, reproduceren, downloaden, verzenden, distribueren of transformeren van de gehele of een deel van de inhoud van deze pagina, op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van de Eigenaar, is uitdrukkelijk verboden. . Daarom verbindt de Gebruiker zich ertoe de industriële intellectuele eigendomsrechten van de Eigenaar te respecteren.

7. Wijzigingen van de website

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die hij passend acht op de Website, waarbij hij zowel de inhoud en diensten die via de Website worden aangeboden als de manier waarop deze op de Website worden gepresenteerd of gelokaliseerd, kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

8. Linkbeleid

In het geval dat de Website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent de Eigenaar geen enkele vorm van controle uit over genoemde sites en inhoud. In geen geval aanvaardt de Eigenaar enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van links die behoren tot een website van derden, noch garandeert hij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van welk materiaal dan ook. of informatie op een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo zal de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten impliceren.

9. Wijziging van de wettelijke voorwaarden en hun duur

De Eigenaar kan op elk moment de hier bepaalde wettelijke voorwaarden wijzigen, die naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal afhangen van de blootstelling ervan en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren worden gepubliceerd.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Tussen de relatie van de Eigenaar en de Gebruiker is de huidige Nederlandse wet- en regelgeving van kracht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Roermond.

Bij VDS Solar Systems transformeren en versterken wij bedrijven en particulieren door het leveren van hoge kwaliteit zonne-energie oplossingen, opslag en infrastructuur voor elektrische voertuigen. VDS staat niet alleen voor zonne-energie; wij creëren een schonere, groenere en duurzamere toekomst voor de komende generaties.

NIEUWSBRIEF

Maak
een afspraak

Stuur ons uw gegevens en wij nemen contact met u op om een afspraak te maken.

Of chat met ons (Ma-Vrij: 8:30 – 16:30):